Inscripcions obertes amb places limitades!

Consulta disponibilitat i reserva la teva plaça desde l'apartat CONTACTE

Persones autoritzades per l’ús del DEA

Estan autoritzats per utilitzar els aparells DEA el personal sanitari, en tot cas, així com les persones majors d’edat que puguin acreditar la superació del programa de formació base per a l’ús del DEA i, quan escaigui, la superació d’un programa de formació continuada.

Es consideren, així mateix, autoritzades per a l’ús de DEA les persones provinents d’altres comunitats autònomes o d’altres estats membres de la Unió Europea que tinguin la formació necessària per exercir funcions anàlogues al seu lloc de procedència.

 

La normativa vigent en formació en Suport Vital Bàsic i Ús del DEA per personal no sanitari és el DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.