Com treballem?

   • Estructura organitzativa i gestió del Socorrisme Aquàtic i Monitors.
   • Normes de règim intern.
   • Formació en Prevenció de Riscos Laborals.
   • Pòlissa de Responsabilitat Civil.
   • Reciclatge previ a l’inici de temporada.
   • Dotació de material sanitari (farmaciola i oxigenoteràpia).
   • Dotació de material de treball; vestuari i resta d’equipament.
   • Registre diari i registre d’assistències. o Metge localitzable.
   • Supervisió per part d’un Coordinador de piscines
   • Elaboració d’un informe d’actuacions i d’un informe de millores.